Trong một vài dịp, Saigon Coworking sẽ ủng hộ những tổ chức thích hợp trong cộng đồng.

Các tổ chức thiện nguyện nhận được sự hỗ trợ nào?

Các ứng viên đăng ký thành công trong Chương Trình Hỗ Trợ Tình Nguyện sẽ nhận được:

  • Quyền sử dụng không gian làm việc 24/7 kèm theo các tiện ích  của chúng tôi
  • 3 tháng làm việc trong văn phòng riêng tại chi nhánh mới của chúng tôi
  • Sự hỗ trợ từ cộng đồng của chúng tôi

Đây là cơ hội tốt cho tổ chức của bạn có một bước tiến lớn khi phát triển nhóm nhỏ của mình.

Chương trình đã Sẵn Sàng cho bạn!

Chương trình của chúng tôi hiện đang được áp dụng. Chúng tôi kêu gọi những nhóm thiện nguyện nhỏ cần sự hỗ trợ 3 tháng làm việc tại coworking space của chúng tôi.

Ai có thể tham gia?

Điều kiện cần để đăng ký, bạn phải:

  • Có nhóm nhỏ ( phù hợp với sức chứa của một trong những văn phòng chúng tôi có)
  • Làm việc ủng hộ những hoạt động từ thiện ( như bảo vệ môi trường, sức khỏe và vấn đề xã hội ở Việt Nam)
  • Cần sự hỗ trợ mà chúng tôi đem đến

Đăng ký ngay!

Nếu chương trình này thú vị đối với bạn, hãy hoàn tất biểu mẫu phía dưới và giải thích vì sao dự án/ nhóm của bạn là ứng cử viên xứng đáng cho sự hỗ trợ này của chúng tôi.

Contact 

Inquiry Form:    Copyright © 2014-2019 saigoncoworking.com